پیامــــــــــک های پـــــَ نـــــَ پـــــَ


تصادف شده زنگ زدم اورژانس میگه کسی صدمه دیده؟

من: پـــــَ نـــــَ پـــــَ زنگ زدم بگم همه سالمن نگران نشو!

 

تو اتوبوس  از رو صندلی پاشدم جاموبدم یه پیرمرده میگه پاشدی من بشینم؟

پـــــَ نـــــَ پـــــَ پاشدم بامیله های اتوبوس استریپ برقصم شمامسافراتامقصدحال کنیین.

 

یارو با160 تا سرعت زده به یه عابرپیاده، عابره پرت شده 20متراونطرفتر افتاده زمین هیچ تکونی هم نمیخوره.دوستم میگه یعنی مرده؟؟

میگم: پـــــَ نـــــَ پـــــَ داره تمارض میکنه پنالتی بگیره !

 

استاد: کی جواب این سؤالومیدونه؟

من دستموبردم بالا

استاد:میخوای جواب بدی؟

من: پـــــَ نـــــَ پـــــَ میخوام ببینم کولربادمیده یانه که خداروشکرحل شد!

 

رفتم خونه دیدم ماهی از تنگ افتاده بیرون.

داداشم میگه یعنی مرده؟

میگم پـــــَ نـــــَ پـــــَ دوگانه سوزش کردم وقتی آب نیست با هوا کارمی کنه!

 

رفتم رستوران یارومیگه غذامیل داریدقربان؟

پـــــَ نـــــَ پـــــَ  اومدم ببینم اینجاحقوق خوبه؟اازکارت راضی هستی  یانه!

 

عاقدسرسفره عقد:عروس خانم وکیلم؟

عروس: پـــــَ نـــــَ پـــــَ  متهمی!

/ 0 نظر / 8 بازدید